Back to search

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Industriell økologi i energikrevende industri - SUP

Awarded: NOK 7.5 mill.

Industriell økologi er et relativt nytt fagfelt, som sier at industriell produksjon må skje innenfor rammer satt av samfunnet eller av bedriften selv. Rammer er for eksempel normer for utslipp som miljøet kan tåle. Det er utviklet gode systemer for evalue ring av material-bruk og evaluering av påkjenningen i naturen ved materialenes fremstilling, i de såkalte livs-syklusanalysene (LCA-metodikk), men industriell økologi metodikk bør også videreutvikles i større grad for energiomsetning, med sikte på å bidra til en mer bærekraftig energibruk. Norsk prosessindustri bruker store mengder energi i sin foredling av ulike råvarer til industrielle halvfabrikata og ferdigprodukter som for eksempel ferrolegeringer, aluminium og papir. Det vil være viktig fremover at denne industrien i tillegg til å være økonomisk lønnsom både er energi- og økoeffektiv. Dette vil kreve innsikt fra flere vinklinger som økonomi, produksjons- og omformingsteknologi, energiprosesser og -utstyr, energioptimalisering, utslipp til luft og v ann, samfunnsmessige lover og regler. Det er derfor et behov for å fokusere på den industrien som forvalter store energiressurser. Denne typen utfordring må angripes på flere måter. Samtidig som det er nødvendig å etablere teknologisk-naturvitenskapelige redskaper som kan brukes til å sette standarder og til å gjennomføre industrielle økologianalyser av konkrete industrielle anlegg, er det av stor betydning at det utvikles et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig å ha realistiske forventninger til hvordan slike standarder og metoder vil bli brukt, og hvordan en kan gi råd om hvordan en kan organisere for å oppnå en bedre anvendelse av relevante standarder og metoder. Det handler i sin tur om hvordan bedrifter håndterer forholdet mellom energistrategier og teknologistrategier, og hvordan de tilrettelegger sine beslutninger på energiområdet. Det er derfor et behov for å evaluere samt å videreutvikle LCA-metodikk, anvendelse av eksisterende og nye metoder på sluttbrukersystemer i energikrevende industri sam t å vurdere hvordan dette skal implementeres i form av standarder som kan anvendes på både bedrifts- og myndighetsnivå. Prosjektet er tverrfaglig og organiseres som tre dybdestudier med metodeutvikling og med en doktorgradsstudent for hvert delstudie: 1. Utvikling av nye metoder for eksergianalyse og analyse av systemers entropiproduksjon og evaluere disse metodene opp mot tradisjonell analyse. 2. Evaluere ulike LCA-metoder, anvende beste metode på utvalgte industrielle prosesser. Foreslå prosessf orbedringer og beregne konsekvenser for energibruk og utslipp til luft og vann, og foreslå øko-indikatorer for denne industrien. 3. Analyse av beslutningsprosessene rundt energi i utvalgte industribedrifter og foreslå forbedrede beslutningssystemer. Dybdestudiene skal videre suppleres med konkrete "case-studier" hvor metoder anvendes og resultater diskuteres og belyses fra ulike vinklinger.

Funding scheme:

SUP-Strategiske univiversitetsprogrammer

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project