Back to search

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Religion i globaliseringen: Forflytninger og transformasjoner, integrasjon og motstand

Awarded: NOK 4.4 mill.

Internasjonal forskning på temaet religion og globalisering så langt tyder på at studier av religionenes rolle er vesentlig for å forstå globalisering. Religion ser ut til å ha fått økt aktualitet, blant annet som en reaksjon på vestliggjøring og på Muren s fall. Utviklingen etter 11. september har forsterket dette. Samtidig hersker det uenighet om hvilken rolle religionen(e) spiller. Religion kan i globaliseringen være pro-systemisk og anti-systemisk på samme tid. Denne dialektiske sammenhengen mellom glo balisering og religion blir i dette porsjektet undersøkt nærmere både historisk-deskriptivt og systematisk-normativt. Den religiøse tilhørighetens funksjon for identitetsforming er preget av spenningen mellom på den ene siden mer synlige kulturelle, relig iøse og sosiale forskjeller og på den andre siden økt homogenisering og "fri konkurranse". Et særlig interessant aspekt ved problemstillingen er å rette søkelys mot hva som skjer i globaliseringens randsone: Hvilket potensial for kritikk og korrektiv av g lobaliseringens utstøtningsmekanismer kommer til uttrykk i selvrefleksjon, religiøs livstydning og allmenne overlevelsesstrategier hos de grupper som rammes av eksklusjon? I hvilken grad er denne kritikken grunnet i alternative visjoner av samfunn og fell esskap? Ved hjelp av innsikt om religiøse forhold i globaliseringsprosessene vil prosjektet bidra til å identifisere grupper som faller utenfor globaliseringen eller rammes av dens skyggesider og til løsningsforslag for å endre dette.

Funding scheme:

GLOBAL-Globalisering og internasjonal

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project