Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Dr.ing stipend i forbindelse med utvikling av miljøvennlige brennersystemer

Awarded: NOK 1.2 mill.

Over flere år er det bygget opp en betydelig kompetanse for lav-NOx gassbrennere ved Fremo AS og Sintef/NTNU innenfor SPUNG/GAVOT. I denne forbindelse er det også etablert et godt samarbeid med internasjonale miljøer på området. Denne flerårige aktivitete n har, utover det å gi våre miljøer en betydelig innsikt i hvordan man skal redusere utslipp fra gassforbrenning, også frembragt to konsepter som virkelig kan betegnes som lav-NOx. Disse er Swirlbrenneren omtalt som Produkt 2 med oppnådd NOx utslipp på ru ndt 20 ppm for naturgass, og Partial Premix Bluff-Body brenneren omtalt som Produkt3 og forkortet PPBB med 14 ppm som beste resultat. En doktorgradsstudent vil kunne gå mer i dybden for å studere de grunnleggende mekanismer i strømming og forbrenning for dannelsen av NOx for dermed å kunne forbedre eksisterende konsepter ytterligere. Helt nye eller sterkt reviderte konsepter kan også være aktuelle. Som en støtte for dette arbeidet vil avanserte lasermålinger og numeriske beregninger bli benyttet. Målet f or dr.ing. studiet vil være å videreutvikle eller designe et konsept slik at NOx utslipp kan komme under 10ppm. Som en del av studiet vil det være aktuelt med et opphold ved University of California, San Diego. Dette vil være av stor nytte for kandidaten , da dette miljøet spesielt besitter en betydelig kompetanse innen forbrenningsteknikk.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project