Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Førtidspensjonering, inntektsdynamikk og inntektsfordeling - en komparativ studie av Norge, Storbritannia og Tyskland

Awarded: NOK 1.4 mill.

Den senere delen av yrkeskarrieren og overgangen til pensjonering kan karakteriseres som en kritisk livsfase, der risiko for sosiale begivenheter er kombinert med store muligheter til å søke forsørgelse utenfor arbeidslivet. De individuelle tilpasninger s om gjøres når det gjelder avgangstidspunkt og avgangsform kan få avgjørende betydning for de økonomiske og sosiale levekårene - både på kort sikt i perioden frem mot ordinær pensjonsalder og trolig også på lengre sikt i den resterende delen av livsløpet. Hensikten med prosjektet er å studere konsekvensene for inntektsnivå og inntektsfordeling av overgangen fra arbeid til pensjon og av variasjon i pensjoneringsadferd i tre land med forskjellige pensjonssystemer og med en forskjellig arbeidsmarkedssituasj on: Norge, Storbritannia og Tyskland. Hvilke inntektsmessige konsekvenser har selve overgangen fra arbeid til pensjonering på individuelt nivå og hva skjer med den aggregerte inntektsfordelingen i det aldersintervallet en kan kalle tilbaketrekkingsfasen for en kohort av yrkesaktive? I tillegg til bearbeiding av relevant institusjonell informasjon vil prosjektet bli basert på analyser av longitudinelle mikro-data. De norske dataene vil bli hentet fra den såkalte FD-trygd som er utviklet av Statistisk Se ntralbyra, mens paneldata for Storbritannia og Tyskland vil bli hentet fra den såkalte Cross-National Equivalent File (CNEF).

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project