Back to search

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

The value chain from mineral deposit to beneficated product with emphasis on quarts

Awarded: NOK 11.8 mill.

Mineralet kvarts finnes i en rekke former og kvaliteter. Avhengig av kvaliteten benyttes kvarts til en rekke formål. Av spesiell interesse er utviklingen innenfor solcelleteknologien. Kvarts av spesiell renhet og kvalitet vil her ha et stort vekstpoten siale dersom en lykkes i å utvikle en økonomisk teknologi for solcelleproduksjon med basisi naturlig kvarts. Dette vil også være et betydelig bidrag til å framstille ren energi av fornybare energikilder. I dag anvendes avfall fra elektronikkindustrien som råstoff for solceller. Disse råstoffkildene er begrensete. Hensikten med pros jektet er gjennom et integrert forskningsprogram mellom geologer og teknologer å utvikle kunnskap om kvarts slik at naturlig kvarts kan bli framtidig råstof som solceller. Den geologiske delen av prosjektet studerer hvordan geologiske prosesser danner forskjellige kvartsk valiteter, - først og fremst hvilke renselsesmekanismer som skjer i metamorfe sekvenser for å denne superren kvarts. Disse prosessene søkes gjenskapt i laboratoriet, og skal brukes til å lære de geologiske prosessene og miljø som skal til for å få dannet forskjellige kvartskvaliteter. Et annet delprosjekt ser på metodene for å rense kvarts fysisk fra andre mineraler og urenheter i eventuell industriell skala. Det tredje delprosjektet tar for seg avanserte metoder til å karakterisere mineraler generelt, og kvarts spesielt, slik at en blir i stand til å karakterisere/ kvantifisere kritiske materialegenskaper til mineralene.

Funding scheme:

SUPKUF-Strategiske univiversitetsprogrammer KUF

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project