Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Fôropptak som funksjon av surfôrets gjæringskvalitet

Awarded: NOK 1.7 mill.

Prosjektet bygger på følgende hypotese: "Det dannes gjæringsprodukter i ensileringsprosessen som p.g.a. sin smak eller lukt direkte reduserer fôropptaket, eller indirekte nedsetter fôropptaket f.eks ved en giftig eller hemmende effekt på mikroorganis mene i vomma. Disse uønskede gjæringsproduktene dannes i ulike mengder i ulike surfôrkvaliteter, og er hovedansvarlig for den store variasjonen i fôropptak som observeres i surfôr produsert fra det samme grasmaterialet." En vil produsere surfôr med mange ulike gjæringskvaliteter fra det samme graspartiet. Fôropptaket av de ulike surfôrkvalitetene blir bestemt i forsøk med unge kastrater. Avanserte og meget omfattende analyser av alle surfôrpartiene blir bestemt forsøk med unge kastrater. Avanserte og meg et omfattende analyser av alle surfôrpartiene, og nøyaktig registrerte verdier for det frivillige opptaket av de ulike kvalitetene, vil danne grunnlaget for PLS regresjonsanalyse for å finne ut hvilke gjæringsprodukter som i størst grad er knyttet til red usert surfôropptak. Disse stoffene må identifiseres og kvantifiseres. Deretter etterprøves virkningen av de mistenkelige gjæringsproduktene ved at de i ren form tilsettes fôret til kastrater, i de samme mengdene som det er funnet i surfôr. De gjæringsprod uktene som gir respons (redusert opptak) i en slik test, vil bli undersøkt videre. En vil da nytte lakterende, fistulerte kyr, for å studere gjæringsproduktenes metabolisme i vom og intermediært i dyr et. å studere gjæringsproduktenes metabolisme i v om og intermediært i dyr

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project