Back to search

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Agricultural landscape change - effects on the species diversity of vascular plants.

Awarded: NOK 2.1 mill.

Overvåkningsprogrammet for tilstandsendringer og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, 3Q, ble startet i 1998. I 3Q blir fargeflyfoto av et systematisk utvalg av 1475 km2 <.alfa.> 1-km2 flater benyttet til kartlegging av l andskapselementer (polygonelementer med gitt minimumsstørrelse, linjeelementer og punktelementer) i henhold til en hierarkisk typeklassifikasjon (8 enheter på nivå 1, 24 på nivå 2 og 104 på nivå 3). Dette prosjektets formål er å gi et empirisk grunnlag fo r bruk av landskapsstrukturinformasjon (typeklassifiserte landskapselementer) som blir registrert i 3Q som indirekte indikatorer på biologisk mangfold og endringer i biologisk mangfold i kulturlandskap. Standardiserte registreringer av karplanter vil bli foretatt for alle landskapselementer i 16 3Q-flater fra de fem sørøstnorske fylkene (Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Vestfold) der 3Q-inventeringen ble fullført i 1999. Alle linje og punktelementer vil på forhånd bli gjort om til små polygon-eleme nter ved hjelp av en standardisert prosedyre, og en ny kanttypologi vil bli utarbeidet. Regresjon, komplementaritetsanalyser og ordinasjon vil bli brukt for å etablere sammenhenger mellom karplanteartsrikdom og egenskaper ved landskapselementer og landska pselement-typer på ulike skalaer. Disse sammenhengene vil bli benyttet til å lage modeller som, i sin tur, vil kunne brukes til å estimere effekter av landskapsstrukturelle endringer på karplanteartsrikdommen i kulturlandskapet. Prosjektet vil medføre eva luering og utvikling av metoder for indirekte indikatorer på biologisk mangfold, med relevans til andre plante- og dyregrupper i kulturlandskapet og til andre regioner, såvel som til overvåking mer generelt.

Funding scheme:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project