Back to search

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Dynamics, horizontal transfer and selection of engineered DNA in the phytosphere of transgenic and transplastomic plants

Awarded: NOK 2.5 mill.

Prosjektet søker å identifisere risiki knyttet til bruk av genmodifiserte organismer. Slike organismer har fått endret sitt arvestoff (DNA) etter tilføring av artsfremmed DNA eller har gjennomgått molekylære endringer i sitt eget arvemateriale. Ved utsett ing/utslipp av genmodifiserte organismer vil dette materiale komme i kontakt med naturlig forekommende organismer som f. eks. bakterier. Bakterier finnes i høye konsentrasjoner i jord, vann, i/på planter og i tarmkanalen til dyr og mennesker. Over en mill . bakterier kan vanligvis påvises i mange av disse miljøene. Bakterier er encellede og bestemte arter har i laboratorieforsøk vist at de har evnen til å ta opp nakent DNA som finnes i f. eks. døde bakterieceller. I prosjektet undersøker en hvorvidt bakter ier som eksponeres mot genmodifiserte organismer vil ta opp og utrykke slikt DNA. Et eventuelt opptak kan medføre at bakteriens egenskaper og konkurransedyktighet endres. Fordi utsatte organismer i framtiden vil inneholde genmodifiseringer som ikke tidlig ere har forekommet i naturlige miljø er det viktig å klarlegge eventuelle konsekvenser et slikt opptak av DNA vil få med hensyn på den transformerte bakteriens evolusjon og muligheter for tilpassning til nye habitat.

Funding scheme:

MANGFOLD-Biologisk mangfold-dynamikk, t

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project