Back to search

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Miljø, kultur og kunnskap. Bruk og forvaltning av kulturmiljø og naturressurser i samiske områder.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Prosjektet har fokus på forvaltningsutfordringer, sett i forhold til utviklingstrekk og sentrale miljøutfordringer i samiske områder. Det er også tatt utgangspunkt i nasjonale og internasjonale bestemmelser av betydning for samene, bl.a. internasjonale mi ljøavtaler, bestemmelser om urfolksrettigheter og urfolkskunnskaper i forhold til ressurs- og arealforvaltning. Prosjektet har to interrelaterte hovedtemaer: Forvaltningsutfordringer og landskapsforståelser, og sikter mot å utvikle kunnskap som integrere r spørsmål knyttet til kultur, miljø, næring og forvaltning. Målsettingen om integrering er både rettet mot kunnskapsnivået (sammenhengene kultur, natur, næring, forvaltning) og mot forvaltningsnivået (anvendbarhet for forvaltningsutfordringer som involv erer flere sektorer). Prosjektets empiriske utgangspunkt er i ulike samiske landskap, i vid forstand. Dette innbefatter konkrete arealer med deres fysiske utforming (inkl. naturressurser og kulturmiljø), de historiske, sosiale og kulturelle forutsetninge r som har skapt dem, befolkningen med dens ulike tradisjoner, verdier, landskapsforståelse, næringsutøvelse og arealbruk, samt involverte forvaltningsinstanser. Prosjektets målsettinger søkes innfridd gjennom fire delprosjekt. Ett av dem har offentlige f orvaltningsystemer som hovedfokus, og de tre andre skal belyse ulike aspekter av bruk og forvaltning av samiske landskap med basis i en utvidet landskapsforståelse. Delprosjektene benevnes som næringslandskapet, kulturlandskapet, det vernede landskapet og forvaltningslandskapet. Under gjennomføringen av prosjektene satses på en utstrakt nettverksbygging, og faglig samarbeid og -utveksling med beslektede prosjekter ved andre institusjoner.

Funding scheme:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project