Back to search

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Etablering og forvaltning av verneområder - Et følgeforskningsprosjekt med vekt på prosesser og aktører

Awarded: NOK 3.5 mill.

I overkant av 6 % av Norges areal er vernet etter Naturvernloven. Ifølge landsplanen for nasjonalparker (St. meld. nr. 62 1991-92) skal vernearealet økes betydelig. Fra tidligere vern i hovedsak av statseid høyfjell arbeides det nå for å verne et breiere biologisk mangfold, og en større andel privateid og kulturpåvirket areal. Dette åpner for nye aktører og konflikter. Samtidig har naturforvaltningen større grad av lokal medvirkning som mål. Hittil har ikke naturforvaltningen klart å løse utfordringene m ed ambisiøse målsettinger innenfor det klassiske naturvernet på den ene siden, og større grad av medvirkning fra lokale aktører på den andre siden. Prosjektet setter fokus på hvordan en kan forbedre verne- og forvaltningsprosessene for å redusere konflik tnivået. Gjennom en case-tilnærming vil et forskerteam følge utvalgte verne- og forvaltningsprosesser over en 5-års-periode for å frembringe kunnskap og erfaringer knyttet til rollefordeling, verdigrunnlag, medvirkning og forventninger fra ulike interesse nter. Dette vil sammenholdes med erfaringer fra studier i andre land. Prosjektets problemstillinger og design er utfordrende og nyskapende, og brytningen mellom forskerintegritet og vitenskapelige krav på den ene siden, og forvaltningens mål, prioritering er og suverenitet på den andre siden krever at det brukes tid til å skape en felles plattform, kommunikasjon og formidling mellom forskere, forvaltning og andre aktører i prosessene.

Funding scheme:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project