Back to search

MAT-Næringsmidler

Virulensfaktorer i Aeromonas spp.

Awarded: NOK 1.7 mill.

Sammendrag: Aeromonas spp. viser i litteraturen en uvanlig rikdom på ulike toksiner. Vi ønsker å undersøke den relative betydningen av de ulike toksinen hos Aeromonas spp. Fra før av er aerolysinets viktighet kjent ved hjelp av knock out mutasjon i aerol ysingenet hos en Aeromonas hydrophila eliminerte 100% av cytotoksisitet og hemolyttisk aktivitet. Vi ønsker og isolere toksiner fra isolater vi tidligere har undersøkt for aerolysin. Nøytralisasjonstester på ulike stammer tyder på ulik betydning av aeroly sinet. Vi vil også studere Aeromonas spp. evne til å plukke opp gener ved hjelp av transformasjon- og transduksjonsforsøk. Dette for og om mulig forklare det store antallet ulike toksiner. I denne sammenheng kan de nevnes shiga toxin bærende Aeromonasspp har forårsaket HUS hos en pasient og at cholera-lignede toksiner er rapportert fra Aeromonas

Funding scheme:

MAT-Næringsmidler

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project