Back to search

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Hva skjer med norsk friluftsliv - en studie av endringsprosesser innen norsk friluftsliv.

Awarded: NOK 1.6 mill.

Prosjektets hovedtema er endringene som har funnet sted innenfor norsk friluftsliv de siste årene. Særlig ungdom beveger seg bort fra tradisjonelle aktiviteter som bærplukking, innlandsfiske, skiturer i skog og over mot mer moderne aktiviteter som terreng sykling og bruk av alpinanlegg. Disse endringene i aktivitetsmønster ledsages trolig også av endringer i motivene bak friluftslivsutøvelsen i retning av mer spennings- og mestringsrelaterte motiver. Mange av disse endringene innenfor friluftslivet ser ut til å henge sammen med ulike modernitetsrelaterte endringsprosessene som har preget andre samfunnsområder. Prosjektets hovedproblemstilling blir derfor å avklare om endringene i aktivitetsmønster og motivasjon for friluftsliv kan forklares ut fra sentra le modernitetsprosesser som individualisering, refleksivitet og globalisering. Prosjektet består av en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative delen blir gjennomført i forbindelse med Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser som har et ut valg på 5000 respondenter og er representativ for Norges voksne befolkning. Viktige tema er aktivitetsutøvelse, motivasjon for friluftsliv og sosiokulturell bakgrunn. Den kvalitative delen består av 30 dybdeintervjuer av friluftslivsutøvere i alderen 15-2 4 år, og søker å avklare forhold rundt motivasjon for friluftsliv og bakgrunn for valg av friluftslivsaktivitet.

Funding scheme:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project