Back to search

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Forvaltning av agrare kulturminner i utmark

Awarded: NOK 1.8 mill.

Fagmiljøene innen kulturminnevern og skogbruk, har de seinere åra erkjent bestanden av kulturminner i utmark. Fra begynnelsen av 1980-tallet har det vært drevet arkeologisk forskning om agrare kulturminner i utmark. Agrare kulturminner fra forhistorisk ti d, middelalder og nyere tid, kan sammen med andre typer kulturminner danne kulturmiljøer med stor tidsdybde. Ut fra et antall lokaliteter vil prosjektet finne kriterier for hva som definerer og avgrenser et kulturmiljø i skog/utmark og gir det verneverdi. En vil se på vernekriterienes ideologiske forankring, kulturminnevernets ideologiske basis og forvaltningspraksis. Utmarkas kulturminner forteller om ervervsmessig og etnisk mangfold som overskrider ideen om felles, nasjonal identitet. Skogbruket må ta hensyn til kulturmiljøer i utmark som dekker store arealer produktiv skog og er svært sårbare for mekanisert skogsbruk. Prosjektet vil diskutere forvaltningsstrategier for kulturmiljøer i skog sammen med skogbruk og kulturminneforvaltning. Feltmetodikke n hentes fra arkeologi og pollenanalyse. Den arkeologiske feltmetodikken vil bestå av registrering, kartlegging og utgravning. Kartleggingen vil utføres med GPS. Gjennom analyse av skriftlige kilder, er målet å koble beskrivelsene av kulturlandskapets rom lige organisering og eiendomsgrenser fra tingbøkene og matriklene, med konkrete strukturer I landskapet, som agrare kulturminner og topografiske elementer. De vegetasjonshistoriske studiene vil søkes integrert med øvrige kildekategorier i en tverrvitenska pelig tilnærming.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project