Back to search

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Slektskap og kolonisering hos ørekyt og sørv - testing av hypoteser om spredningsveier.

Awarded: NOK 1.4 mill.

Ørekyt har sin naturlige utbredelse begrenset til det sentrale Østlandsområdet og Finnmark, med en liten forekomst i Nord-Trøndelag. Ørekyta har imidlertid i løpet av 1900-tallet (og spesielt de siste tiår) blitt spredd til en rekke nye lokaliteter og omr åder. Denne spredingen anses som uheldig fordi ørekyt kan konkurrere med andre arter (spesielt aure), og kan være vektor for sykdom og parasitter. Spredning av nye arter, spesielt til artsfattige høyfjellsøkosystemer, vil kunne påvirke det biologiske mang foldet der på mange måter. Genetiske metoder kan benyttes til å studere mekanismene bak spredningen av ørekyt og trolig også andre arter som er i aktiv spredning. For å forstå hvordan spredningen har skjedd, og skjer videre, er det nødvendig å fore ta: a) en Europeisk komparativ studie av ørekyt-genetikk for å finne ut hvorfra den introduserte ørekyten stammer (fylogeografi) og b) en finskala studie, basert på genetiske markører med stor oppløsning, for å stadfeste hvilket opphav den spredte "norske " øre kyten har. I tillegg vil en studere den nært beslektede arten sørv som er i aktiv spredning på sørlandskysten.

Funding scheme:

LANDSKAP-Landskap i endring. Bruk og forvaltning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project