Back to search

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Adrenerge reseptorfunksjoner og virkningsmekanismer i hjertet

Awarded: NOK 0.45 mill.

De ulike adrenerge reseptorer (alfa- og beta-reseptorer og deres subtyper) i hjertemuskelcellenes plasmamembran formidler en rekke viktige effekter. Disse reseptor-typene har til dels ulike virkningsmekanismer, men samvirker innbyrdes og moduleres ulikt v ed stimulering av kolinerge reseptorer. Prosjektet vil studere dette samspillet i lys av deres effekter og virkningsmekanismer. Alfa-1-reseptorene synes å være spesielt viktige når beta-reseptor-funksjonene er svekket som ved flere hjertesykdommer og ved bruk av noen medikamenter. En vil utrede alfa-1-reseptorenes og beta-reseptorenes rolle i hjertemuskel-funksjonen både hos dyr og menneske, særlig ved hjertesvikt og ved bruk av ulike reseptor-blokkere. Prosjektet vil studere videre den alfa-1-reseptor-m edierte stimuleringen av kalium-flukser over plasma-membranen i hjertet. En vil utrede hvilke signalmolekyler og proteinkinaser som er involvert i alfa-1-adrenerg og beta-adrenerg stimulering i hjertet og hvordan disse påvirkes av hjertesvikt. Prosjektet vil sammenligne effektene av alfa-1-reseptor-stimulering med effektene mediert av reseptorene for endotelin og angiotensin II som antas å være koblet til sammen molekylære signalsystem i cellen. Prosjektet vil gi økt innsikt i den fundamentale regulering en av hjertet både normalt, under sykdom og under medikamentell behandling.

Funding scheme:

AB-MED2-Basal medisinsk forskning II

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project