Back to search

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Klassifisering og behandling av adhesiv kasulit (frozen shoulder)

Awarded: NOK 1.6 mill.

Prosjeketes design er todelt med en prospektiv, klinisk kartlegging av pasienter med kronisk smerte og stivhet i skulderleddet, samt en klinisk kontrollert randomisert studie ved adhesiv kapsulit. Kartleggingen gjøres ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i samarbeid med Radiologisk avdeling, Ullevål sykehus, samt eventuelt Statens arbeidmarkedsinstitutt (STAMI). Pasientene vurderes ved base-line og etter tre, seks og 12 måneder med klinisk undersøkelse og standardiserte tester for smerte, bevegelighet og praktisk funksjon i skulderen, samt subjektivt velbefinnende og yrkesaktivitet. Data anayseres mtp. klassifisering, bl.a. i forhold til ICIDH-2. Pasientene til behandlingsstudien rekrutteres fra kartleggingsstudien etter gitte kliniske kr iterier og funn ved skulderleddsartrografi. Intervensjonsgruppen får distensjonsbehandling ukentlig i inntil seks uker med samtidig installering av kortison og oppfølgende øvelser, mens kontrollgruppen får installering av kortison og pendeløvelser. Effekt en evalueres ukentlig mhp. smerte, bevegelighet og forbruk av analgetika i seks uker. Registreringer forøvrig som i kartleggingsstudien. Resultatene anyseres mhp. forskjellen i andelen i begge grupper som oppnår en ønsket, klinisk effekt. Forventet N i hv er gruppe for å oppnå tilstrekkelig power med god margin er 40 pasienter.

Funding scheme:

FRIMED-Klinisk medisin og folkehelse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project