Back to search

AKLIMED-Klinisk medisin

Klinisk og immunologisk betydning av tumor nekrose faktor storfamilie systemet ved alvorlig immunsvikt

Awarded: NOK 1.3 mill.

Hypotesen som bl.a. bygger på en serie egne, originale arbeider, er at økt tumor nekrose faktor (TNF) aktivering spiller en patogenetisk rolle for immunsviktutvikling og kliniske manifestasjoner ved HIV infeksjon og common variable immunodeficiency (CVI). En tror også andre medlemmer av TNF/TNF reseptor storfamilien kan spille en viktig patogenetisk rolle ved disse sykdomstilstandene, og i det aktuelle prosjektet vil en spesielt studere CD40/C40 ligand (CD40L) systemet. Hypotesen er videre at både i TNF o g CD40/CD40L systemet kan økt oksydativt stress spille en sentral rolle - både som mediator av effekter og som stimulus til økt aktivitet. Prosjektet tar sikte på å utforske og studere disse hypotesene nærmere bl.a. med tanke på terapeutisk intervensjon. Det aktuelle prosjektet er et tverrfaglig prosjekt til dels på tvers av vanlige faggrenser som kan gi nye originale funn både av basal celle- og molekylærbiologisk, immunologisk og klinisk betydning. Forskningsprosjektet vil ikke bare kunne kaste nytt ly s over immunpatogenesen og kunne initiere nye terapiformer ved HIV infeksjon og CVI. Prosjektet vil også kunne bidra til økt forståelse for patogenesen ved andre viktige sykdomsgrupper som f.eks. kreft, hjerte-karsykdommer og autoimmune sykdommer.

Funding scheme:

AKLIMED-Klinisk medisin

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project