Back to search

MAT-Næringsmidler

Næringsmiddelbårne virus: Karakterisering, overvåking og utbruddsituasjoner

Awarded: NOK 2.1 mill.

Sammendrag: Virus utgjør en betydningsfull gruppe med agens i forbindelse med næringsmiddelbåren sykdom. Gastroenterittvirus (spesielt Norwalk liknende virus) forårsaker flest sykdomstilfeller. Menneskets tarm er det eneste sikre reservoaret for disse virusene. Avløpsvann som forurenser drikkevann og dyrkningsområder for muslinger er en vesentlig smittekilde. Norwalk-liknende virus er også påvist i feces fra storfe og gris, men det e r uklart hvorvidt disse kan infisere mennesker. De bakteriologisk parameterne som benyttes som indikatorer på fekal forurensing av næringsmidler er ikke tilfredsstillende med hensyn på enteriske virus. Det er ønskelig å benytte altern ative eller supplerende indikatorer. Parallelt med dette pågår en utvikling av metodikk for direkte påvisning av sykdomsfremkallende virus i næringsmidler. Påvisning krever forutgående oppkonsentrering av virus og fjerning av inhibitorer i materialet. Inhibitorene reduserer sensitiviteten av RT-PCR som benyttes til selve viruspåvisningen. I prosjektet tas det sikte på å jobbe med bakteriofager som indikatorer for sykdomsfremkallende virus i næringsmidler. Det vil også v ære en kontinuerlig evaluering og utprøving av metodikk for direkte påvisning av virus i næringsmidler. Her inngår en unde rsøkelse av urenset avløpsvann for å vurdere forekomsten av og å genotype gastroenterittvirus som sirkulerer i deler av befolkningen . Prosjektet inkluderer også en studie av Norwalk-liknende virus hos storfe og gris i Norge.

Funding scheme:

MAT-Næringsmidler

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project