Back to search

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Bringing the "Reformation Era" into the classroom: Modern schooling and the formations of new subjectivities in Java, Indonesia

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Number:

141851

Application Type:

Project Period:

2001 - 2005

Funding received from:

Location:

Prosjektet vil utforske pågående demokratiseringsprosesser på Java, Indonesia, med utgangspunkt i omskrivinger av moral- og historiepensa i videregående skole. Den sentrale hypotesen er at klasserommet nå i større grad er en arena hvor ulike ideologiske s trømninger brytes mot hverandre. Det blir viktig å kartlegge denne antatte politiske og moralske mobiliseringen, samt undersøke hvordan elevene selv håndterer disse motsetningsfylte idealene og de ulike definisjonene av en "educated person". Dialektikken mellom dagliglivets talemåter og politisk retorikk vil stå i fokus når prosjektet ved hjelp av diskursteori analyserer omfortolkningene av det indonesiske demokratibegrepet (Demokrasi Pancasila) i skolen. Videre vil studiet av de diskursive praksisene so m former elevenes subjektivitet ta utgangspunkt i sammenhenger mellom undervisningens diskursive innhold, ulike undervisningsmetoder og makropolitiske transformasjonsprosesser. Som en del av utforskningen av reformasjonsbevegelsens innvirkning på skolefe ltet, vil prosjektet se nærmere på sammenhenger mellom særlig middelsklassens demokratikrav og endringer i deres tilgang til utdanningstjenester. I tillegg til rene klasseromsobservasjoner blir det sentralt å undersøke hvordan ulike elevgrupper i avgangså ret begynner å orientere seg karrieremessig vis-a-vis utdannings- eller arbeidsmarked. I forlengelsen av dette vil det utforskes hvordan strukturelle forskjeller i samfunnet medieres gjennom skolen. Hvilken betydning har utdanning generelt for den kulture lle (re)produksjonen i et tidligere sivilisasjonssenter på Java?

Funding scheme:

UTISOR-Utviklingsveier i Sør

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project