Back to search

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Dinoflagellater - den viktigste miljøtrusselen mot storsatsingen på skjelloppdrett?

Awarded: NOK 1.2 mill.

Dinoflagellater er en kjent gruppe toksinproduserende alger. I norske farvann er det særlig slektene Alexandrium, Dinophysis og Gymnodinium som skaper problemer for skjellnæringen og fiskeoppdrett. De to vanligste gruppene av skjelltoksiner i Norge er PSP og DSP. A. tamarense har også blitt rapportert å ha skadevirkninger på fisk. Karakteristisk for disse algegruppene er at de opptrer i spesifikke sjikt i vannsøylen, ofte i forbindelse med store gradienter i salt, temperatur og næringssalter. Toksisitet en har vist seg å variere mellom ulike arter og innen en art. Miljøparametre som næringssalttilgang, temperatur og salinitet antas å medvirke til denne variasjonen. Det som en vet lite om er hvordan vertikalmigrasjonen influeres av ulike miljøparametre i stratifiserte områder, og hvordan dette påvirker toksisiteten. Laboratoriestudier har vist at Alexandrium er i stand til å migrere fra et næringsbegrenset sjikt til et næringsrikt sjikt over en kraftig salt/temperatur gradient. En forutsetning for at sk jelloppdrett skal bli en bærekraftig næring i norske fjordområder er en bedre forståelse av mekanismene som styrer giftige algeoppblomstringer. Kunnskap om sjiktning og vertikalmigrasjon hos toksinproduserende dinoflagellater kan gi nyttig informasjon om hvilke vanndyp det er gunstig/ugunstig å sette ut skjell på.

Funding scheme:

FRIMUF-Miljø- og utviklingsforskning

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project