Back to search

PSYKISK-Psykisk helse

Multisenterprosjekt for studier av prosess og utfall i psykoterapi

Awarded: NOK 2.6 mill.

Hovedhensikten er studere utfall og prosess ved psykoterapeutisk behandling av pasienter med ulike former for psykopatologi og å stimulere til rekruttering til psykoterapiforskning. Prosjektet er bygd opp som et nettverk som omfatter flere delsenter og le des av en flerfaglig forskergruppe med representanter fra sentrale norske psykoterapiforskning. Prosjektet bygger på et naturalistisk design med kartlegging før behandling, under behandling, ved avslutning og ved oppfølging (6, 12, 24 mndr.). Det forvent es å inkludere ca. 400 pasienter. Det er utarbeidet et kjernebatteri hvor metodene omfatter: - Intervju for diagnostisk vurdering (DSM-IV, SCID I & II) - åpent klinisk intervju for vurdering av ego-ressurser og spørreskjemaer for kartlegging av sy mptomer - interpersonlige problemer - foreldrebilder og verdier. Intervjuene og spørreskjemaene er standardmetoder som hyppig brukes i psykoterapiforskning og til dels også i klinisk praksis. Alle intervjuer og terapitimer tas opp på lydbånd. Pas ientene velges slik at de er mest mulig representative for personer som søker poliklinisk psykiatrisk behandling, med det unntak at halvparten skal ha personlighetsforstyrrelses-diagnose i henhold til DSM-IV, akse II. Eksklusjonskriterier: <20 år, alvorli g alkohol/stoffmisbruk, hjerneskade, alvorlige psykoser(schizofreni, manisk depressiv) eller behov for hospitalisering. Terapeutenes faglige orientering beskrives og terapeutene vurderes med de samme metoder som

Funding scheme:

PSYKISK-Psykisk helse

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project