Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Spedgristap - miljø- og stellfaktor.

Awarded: NOK 1.6 mill.

I norske svinebesetninger dør 15% av alle levende fødte smågris. Dette er en høyere andel enn i nabolandene våre, og variasjonene er store mellom norske besetninger, noe som viser at det er potensiale for å redusere spedgristapet. Dersom vi forutsetter at en reduksjon i tapet på 5%-poeng vil næringa ha en netto årlig gevinst på ca. 50 mill kr. Sett fra et dyrevelferdsperspektiv er det også vanskelig å forsvare dette tapet. Hovedformålet med prosjektet er å redusere spedgristapet ved å klarlegge hvordan ul ike miljø- og stellfaktorer påvirker spedgristapet hos løsgående purker. Prosjektet omfatter flere delforsøk. I en innledende studie i kommersielle besetninger vil miljø- og stellfaktorer som påvirker spedgristapet bli identifisert. Under kontrollerte for søksbetingelser vil man så videre undersøke effekten av størrelse og utforming på fødebingen, liggeunderlagets mykhet og tilgang på halm. Flere delforsøk vil/kan bli igangsatt på grunnlag av resultatene fra de innledende studiene.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project