Back to search

MARKSAM-Marked og samfunn

Strukturelle endringer i det europeiske detaljistmarkedet for laks - strategier for å møte super- og hypermarkedskjedenes krav.

Awarded: NOK 1.8 mill.

Maktforholdene i verdikjeden for laks har endret seg de siste årene og norske leverandører og transportører må hele tiden tilpasse seg nye markedskrav. Selv om vår relative markedsandel har gått sterkt tilbake, er Norge fortsatt verden ledende eksportør a v laks. Endringer i storkundenes innkjøps- og distribusjonsstrategier, sammen med handelshindringene i EU, truer nå Norges posisjon i dette markedet. Dette er bekymringsfullt når vår oljeproduksjon går tilbake og vi skal finne nye næringer å leve av. Pros jektet søker å systematisere kunnskap om de europeiske super- og hypermarkedskjedenes krav og atferd, samt analysere hvilke konsekvenser disse endringene kan ha for norske transport- og eksportbedrifter. Selv med importbegrensninger (jfr. minstepriser) ti l EU vil dette segmentet være en av de mest betydningsfulle avtakerne av norsk laks i overskuelig framtid. De siste 10 årene har produksjonskostnaden på oppdrettslaks blitt redusert med 50-70%. I samme periode har logistikkostnadene holdt seg mer eller m indre konstant. I fremtiden må nye kostnadsreduksjoner i større grad komme innen transport og logistikk; gjennom mer effektiv vare- og informasjonsflyt. Resultatene fra studiene vil kunne benyttes som beslutningsgrunnlag for å implementere nye forbedrings tiltak i- og strategier for næringen relatert til logistikkfunksjonen, slik at man kan sikre at laksenæringen gir nasjonen inntekter og arbeidsplasser i fremtiden.

Funding scheme:

MARKSAM-Marked og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project