Back to search

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

An Arctic study of the importance of methane for climate change - increased use of climate data from the Zeppelin station, Ny-Ålesund

Awarded: NOK 1.5 mill.

Metan er en av de viktigste klimagassene og den klimagassen med den høyeste vekstraten. Samtidig er det fortsatt knyttet store usikkerheter til kilder og sluk av metan, og ikke minst til mulige tilbakekoblingsmekanismer mellom atmosfærisk metankonsentrasj on og klimaendringer. På Zeppelinstasjonen i Ny-<.zeta.>lesund, Svalbard, ble det nylig igangsatt en kontinuerlig overvåking av metan-bakkekonsentrasjon med høy tidsoppløsning, for både å observere langtidstrender og kortvarige variasjoner forårsaket av m eteorologiske betingelser. Dette skal være et vesentlig element av økt norsk aktivitet innen overvåking av klimagasser og klimaforskning. I rammen av prosjektet skal en doktorgradsstipendiat ta målinger av metankonsentrasjonen på Zeppelinstasjonen, analys ere denne dataserien med henblikk på trender, og sette den i sammenheng med målinger av relaterte gasser. Videre skal betydningen av arktiske kilder av metan undersøkes ved å kombinere korttidsvariasjoner i metan med trajektorieanalyser, statistiske metod er og 3-dimensjonale transportberegninger.

Funding scheme:

NORKLIMA-Klimaendringer og konsekvenser for Norge

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project