Back to search

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Vilkårene for å karakterisere en væpnet konflikt som internasjonal og hva som følger av dette

Awarded: NOK 1.1 mill.

Project Number:

142783

Project Period:

2001 - 2005

Hvis en væpnet konflikt rettslig sett er å anse som internasjonal, fungerer dette som en utløsermekanisme i forhold til de folkerettslige konvensjonene som gir det beste vern for sivile og kampdeltakere, og størst muligheter til å straffe angriper. Disse konvensjonene er utviklet med henblikk på tradisjonelle væpnede konflikter - kriger mellom suverene stater. I dag er slike konflikter unntaket, de fleste væpnede konflikter oppstår innenfor en stat eller i kjølvannet av en statsoppløsning. Dermed har en en situasjon hvor mange av de aktuelle konvensjonsbestemmelsene i utgangspunktet ikke kan anvendes. I sin domspraksis har krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia som har anvendt slike konvensjonsbestemmelser i en viss grad utviklet vilkåren e i retning av å være tilpasset dagens konflikter. Men vilkårene for når en konflikt kan karakteriseres som internasjonal er ikke klart lagt fast. Disse vilkårene vil også være viktige for den nye internasjonale strafferettsdomstolen når denne trer i kraf t. Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke allmenne vilkår som må være oppfylt for at en væpnet konflikt folkerettslig er å anse som internasjonal.

Funding scheme:

SAMF-Fagkomiteen for samfunnsvitenskap

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project