Back to search

AKLIMED-Klinisk medisin

Studier av metadon i kronisk smertebehandling

Awarded: NOK 1.5 mill.

Metadon var førstevalget ved kronisk smertebehandling i begynnelsen av 80-tallet, men ble erstattet av "slow release" morfin. Imidlertid fører ikke morfinbehandling alltid til målet. Det har derfor vært en økende interesse for farmakologiske og kliniske f orskjeller mellom opioider, ikke minst mellom morfin og metadon. Et annet poeng er at det råder stor usikkerhet om hva som er den equianalgetiske dosen av et metadon i forhold til morfin ved behov for opioidrotasjon. Dette synes å variere sterkt med den m orfindosen som er gitt. Et annet felt innen kronisk smertebehandling som har betydelig fokus er behandling av såkalt gjennombruddssmerter. Det er lite tilbud på selvadministrasjonsformer med raskt anslag, f.eks. nasal administrering. Et annet aspekt knytt et til kronisk smertebehandling er at mange av de retningslinjer, for eksempel ved kveld/nattdosering av hurtigvirkende morfin, kun er basert på ekspertråd og ikke på evidensbasert medisin. I prosjektet vil en altså studere kliniske og farmakologiske asp ekter ved kronisk smertebehandling som ikke har evidensbasert grunnlag for sine retningslinjer som beskrevet ovenfor. Prosjektet vil studere smertelindrende effekt, bivirkninger og serumkonsentrasjoner under behandling, spesielt ved behandlingsoppstart og perioden etter administrasjonsskiftet. Prosjektet vil også vurdere betydningen av genetisk opioid variasjon for behandlingsresulatet.

Funding scheme:

AKLIMED-Klinisk medisin

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project