Back to search

AKLIMED-Klinisk medisin

Vevets respons ved rekonstruktive ortopediske inngrep. En klinisk, eksperimentell og teoretisk studie

Awarded: NOK 1.3 mill.

Rekonstruktive inngrep med forlengelse og aksekorreksjon av lange rørknokler utføres regelmessig i ortopedien. Smerter og leddkontrakturer er vanlige komplikasjoner, og skyldes blant annet at bløtvevet ikke greier å tilpasse seg den nye lengden fortløpend e. Vevet blir stående i spenn mot kreftene fra det ytre fiksasjonsapparatet. Prosjektet skal overvåke korreksjonsprosessen ved hjelp av kraftmålere montert på fiksasjonsapparatet. Kraften vurderes som et kvantitativt mål på vevets tilstand. Metoden er non -invasiv, enkel og komplikasjonsfri, og egner seg dermed godt til kliniske målinger. Som et supplement til de kliniske målingene inngår kadaverstudier og mekaniske tester av fiksasjonsaparatet. En computermodell vil bli utviklet for å kunne simulere korre ksjonsprosessen. Praktisk gjennomføring: 1. Kliniske målinger av kraft i det eksterne fiksasjonsapparatet under forlengelse og aksekorreksjon 2. Kadaverstudie med kraftregistreringer i fiksasjonsapparatet 3. Mekanisk testing av fiksasjonsappa rat i materialtestemaskin (registrerer deformasjon som funksjon av påført last) 4. Matematisk modellering og teoretiske beregninger Prosjektet omfatter altså kliniske og eksperimentelle målinger og teoretiske beregninger. Undersøkelsen er direkte kn yttet opp mot teknikken, og vil komme pasientene til gode umiddelbart ved at behandlingen kan justeres underveis. I tillegg får vi en transversal studie som gjør det mulig å trekke ut generelle resultater som har betydning for framtidige pasienter.

Funding scheme:

AKLIMED-Klinisk medisin

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project