Back to search

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Slimhinneimmunitet: kroppens viktigste forsvarsverk

Awarded: NOK 1.3 mill.

Store helseproblemer er knyttet til slimhinnesykdommer. I global sammenheng dør nærmere 12 millioner barn pr. år av infeksjoner i slimhinnene, og for minst 6 millioner av disse tilfellene finnes fortsatt ingen vaksine. Det er vanskelig å konstruere effekt ive lokale vaksiner da slimhinnenes immunsystem er komplisert med store artsforskjeller. Vi vet lite om hvor og hvordan stimulerende agenser (antigener) tas opp i slimhinnenes lymfoide vev (MALT) og hvordan stimulerte immunceller vandrer til effektområder i mage/tarm og luftveier. Denne vandringen styres av adhesjonsmolekyler og kjemokiner (hormonliknende substanser). Vaksinering via MALT krever atskillig bedre viten om slike detaljer hos mennesket. Den viktigste mukosale effektormekanisme er antistoffer av sekretorisk IgA (SIgA) som "pumpes" ut til sekretene. Transportmekanismen avhenger av et protein (reseptor) på epitel som kalles sekretkomponent (SC) eller pIg-receptor. Pumpemekanismen kan oppreguleres (immunmodulering), men en mangler direkte holdep unkter for hvor stor betydningen SIgA har i det lokale forsvaret. Her kreves en dyremodell hvor det funksjonelle genet for pIg-reseptoren er eliminert ("knockout"-mus). Laboratoriet har nå etablert et slikt testsystem. Slimhinnenes immunsystem spiller og så en aktiv rolle ved de alvorlige inflammatoriske lidelsene astma og kronisk tarmkatarr (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom) som er vanskelige å behandle. To viktige "modellsykdommer" med bedre kjent etiologi er gluten-indusert cøliaki og Helicobacter pylor i-assosiert kronisk gastritt. Laboratoriet forsker på alle disse lidelsene. Anti-inflammatoriske mekanismer kan induseres via slimhinnene, og det er stor interesse for å utnytte dette fenomenet (mukosal toleranse) til å bremse sykdomsutvikling med lokal i mmunterapi. Det er grunn til å være optimistisk da slimhinneimmunitet normalt beskytter mot infeksjoner og samtidig hindrer overreaksjon mot løselige proteiner (i mat og luft) og stedegen bakterieflora. Dette paradokset burde kunne utnyttes på en rasjonel klinisk måte i fremtiden.

Funding scheme:

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project