Back to search

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Dechiffrering av den epigenetiske kode: Karakterisering av spesifisitet i interaksjon mellom PHD-fingerproteiner og nukleosomer

Awarded: NOK 1.4 mill.

Regulering av genuttrykking spiller en sentral rolle i utvikling av alle kroppens organer og vev. Feil genregulering kan være en medvirkende årsak til utvikling av f.eks. kreft og autoimmune sykdommer. Prosjektet bygger på tesen om at klassiske DNA-binde nde transkripsjonsfaktorer ikke alene kan forklare differensiell genuttrykking. Nyere forskning har vist at uttrykkingsstatus for et gen kan nedarves fra celle til celle. Dette kalles epigenetisk genregulering. Flere mekanismer for epigenetisk genreguleri ng er foreslått; methylering av DNA, acetylering av histonhaler og etablering av inaktivt kromatin ved hjelp av heterokromatisering. En tenker seg at disse modifiseringene fungerer som epigenetiske merker i kromatin. For at slike epigenetiske merker skal fungere, må det være noe i cellene som "leser" dem. En rekke proteiner som er implisert i epigenetiske reguleringsmekanismer inneholder en eller flere PHD-fingre. Prosjektet har foreslått at PHD-fingrene er med og leser den epigenetiske kode, og vi har v ist at en PHD-finger kan delta i interaksjon med nukleosomer. Prosjektet vil finne ut hvordan PHD-fingrene interagerer med kromatin og bestemme om de har spesifisitet for ulike epigenetiske merker. Dette innebærer å dechiffrere den epigenetiske koden.

Funding scheme:

AB-MED1-Basal medisinsk forskning I

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project