Back to search

REGUT-Regional utvikling

"Fellesprosjektet".Overgripende data- og analyseprosjekt knyttet til fellesoppgaver og komparative perspektiver i et samlet opplegg

Awarded: NOK 1.00 mill.

Områdestudiene i programmet REGUT skal til sammen gi kunnskap om noen typiske situasjoner for norske "distriktsområder" rundt årtusenskiftet, og dessuten gi et bilde av spennvidden både når det gjelder problemer/utfordringer og forutsetninger/muligheter f or utvikling. "Fellesprosjektet" skal yte et data- og analysebidrag først og fremst med sikte på sammenlikning, oversikt og overførbarhet av resultater og kunnskap. Dette vil omfatte tema og oppgaver som også inngår i foreliggende prosjektopplegg for de e nkelte studier, og vil derfor innebære samordnings- og stordriftsgevinster når det gjelder data- og analyseinnsats. Prosjektet skal utgjøre et kvantitativt bidrag til grunnlaget for sammenlikning og vurdering av overførbarhet. Bidrag til det komparative p erspektivet innebærer en enhetlig empirisk-kvantitativ analyse av fellestrekk og variasjoner mellom områder og delområder (demografi, bosettingssystem, næringsliv, arbeidsmarked etc). Vurdering av overførbarhet av resultater fra områdestudiene forutsetter at sentrale trekk ved områdene kan sammenlignes systematisk med andre "distriktsområder" i landet. Prosjektet vil fokusere på fem tematiske områder og to utgangspunkt i overgripende komparative problemstillinger som utvikles i samarbeid med prosjektleder ne for de fem områdestudiene.

Funding scheme:

REGUT-Regional utvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project