Back to search

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Bygder mellom ruralt og urbant - et helhetlig perspektiv på endringsprosesser

Awarded: NOK 9.8 mill.

Det strategiske instituttprogrammet setter søkelyset på sosiale og kulturelle endringsprosesser i bygdene og forholdet mellom bygder og samfunnet for øvrig med mål om å bidra med ny teoretisk og metodisk innsikt i hva som kjennetegner norske bygder på 200 0-tallet. Globaliseringen stiller bygdene ovenfor nye utfordringer som krever kreativitet og vilje til nyskaping. Bygdene og bygdefolks mentalitet er på en svært direkte måte dratt inn i det høymoderne samfunnet gjennom endringer på ar beidsmarkedet, nye kjønnsrelasjoner, økt mobilitet og ny informasjons og kommunikasjonsteknologi. Grensene mellom bygd og by endres og utvides, det rurale næringslivet er diversifisert og i stadig mindre grad primærnæringsavhengig, og bygdebefolkningen er i stor grad en heterogen gruppe med ulik bakgrunn, interesser og behov. Med bakgrunn i de raske samfunnsendringene øker behovet for en grunnleggende bygdeforskning om hvilke konsekvenser endringsprossene har for dagligliv og tilpasninger i ulike bygder o g for ulike grupper. En utvidet forskningskompetanse om hvilke prosesser og mekanismer som kjennetegner norske bygder vil gi en bedre kunnskapsbasis for utforming av distrikts-, og velferds- og næringspolitiske mål og virkemidler. Programmet vil utføre fo rskning innen fire temaområder: En teoretisk analyse av bygdebegrepet og den rurale-urbane dimensjonen, Ruralitet, livsstil og identitet, Rualitet og kjønn, og Rualitet og næringsutvikling.

Funding scheme:

SIP-PRIM-SIP - primærnæringsinstitutter

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project