Back to search

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Videre bruk av lys for optimalisering av biologisk effekt i matfiskanlegg av laks og minimalisering av lakseluspåslag

Awarded: NOK 1.7 mill.

Project Number:

143289

Project Period:

2000 - 2005

Location:

Prosjektet tar sikte på å undersøke betydningen av ulik lysintensitet, lysfarge og lysplassering for påslag av lakselus i matfiskoppdrett av laks. En vil også undersøke effekten av ulik lysstyring på laksens atferd vekst og kjønnsmodning siden disse fakto rene har vist seg av betydning for påslag av lakselus. Dette vil bli gjort ved å kombinere storskala utprøving av ulike lystyper og lysplassering, med pilotskalastudier der en undersøker effekten av ulike lysintensiteter og lysfarger på døgnvariasjonen i hormonet melatonin. Lyskildene som blir benyttet vil bli dokumentert med hensyn på lysintensitet og lysfarge (spektral sammensetning) med et spesielt spektroradiometer. På basis av første del av fullskalaforsøk og pilotskala studiene vil det bli utviklet en undervanns-lyskilde optimalisert for bruk på laks i sjøvann. Denne lyskilden vil til slutt bli utprøvd og dokumenter i et storskala forsøk. En vil også utvikle et utstyr for plassering av undervanns lysarmaturene i forhold til ønsk e om redusert påsla gav lakselus.

Funding scheme:

HAVBRUK-Havbruk - en næring i vekst

Funding Sources

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project