Back to search

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Brukermedvirkning og profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet

Awarded: NOK 2.3 mill.

Tema for prosjektet er kollektiv og individuell brukermedvirkning i profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet. I sosialpolitiske dokumenter og ny lovgivning legges det stor vekt på at brukerne kollektivt og individuelt skal delta og ha innflytelse på utforming av tiltak. Formålet med prosjektet er å undersøke muligheter og betingelser for brukermedvirkning for å utvikle hensiktsmessige modeller for slik praksis. På bakgrunn av aktuell teori antas slike faktorer å være: oppfatninger om klientens stat us som medborger, profesjonelle verdier og teorier, samt implementering av nye styringsmodeller i offentlig sektor. Videre tar prosjektet sikte på å analysere hvordan brukermedvirkning og administrative reformer innvirker på profesjonell praksis. Problem stillingene er todelt: Hvordan forstås og praktiseres kollektiv og individuell brukermedvirkning i profesjonell praksis i barne- og ungdomsvernet, og hvilke faktorer kan forklare muligheter og hindringer for gjennomføring av brukermedvirkning? Problemst illingene tenkes belyst gjennom en teoretisk del som omfatter begrepsutvikling og studier om brukermedvirkning, sosialpolitiske dokumenter, og profesjonell teori og litteratur. Den empiriske delen av undersøkelsen vil omfatte casestudier ved et begrenset antall kontorer og institusjoner innen barne- og ungdomsvernet. Casestudiene omfatter beskrivelser av organisasjonene og bygger på ulike metodiske opplegg: observasjon, dokumentstudier, intervjuer, vignettstudier og dialogkonferanser. Prosjektet inngår i et internasjonalt samarbeidsprosjekt med fokus på hvordan nye styringsmodeller virker inn på brukermedvirkning og utøvelse av profesjonelt skjønn.

Funding scheme:

PROFESJO-Profesjonsstudier ved de statlige høgskolene

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project