Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Økt utnyttelse av kraftsystemet i Norge og Norden

Awarded: NOK 6.7 mill.

Det har i løpet av de siste årene blitt lagt ned betydelig innsats i forskningssamarbeid mellom SINTEF Energiforskning og Statnett. Målet for disse aktivitetene har vært å oppnå en mer optimal driftskoordinering og få en bedre utnyttelse av overføringssys temet i Norge og Norden. Gjennom disse og andre forskningsaktiviteter er det foreslått og utviklet ulike konsepter og metoder for drift og analyse av kraftsystemet. Prosjektet tar utgangspunkt i disse konseptene og ideene, og har som målsetting å utvikle og dels implementere ulike metoder for overvåking, kontroll og driftsplanlegging som er av betydning for at Statnett og andre nordiske systemoperatører skal kunne utnytte den kapasitet som ligger i overføringsnettet på en best mulig måte. Prosjektet søk er å utvikle nye og innovative løsninger innenfor driftsplanlegging og kontroll i kraftsystemet. Det fokuseres spesielt på metoder for pålitelighetsbasert lastgrensesetting og nye konsepter for overvåking og kontroll av kraftsystemets stabilitetsegenskape r. En mer langsiktig målsetting er å bygge grunnleggende kompetanse innenfor systemmodellering og nye agentbaserte kontrollkonsepter.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer