Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Utvikling av norsk vindkraftteknologi

Awarded: NOK 8.8 mill.

Energimeldingen (St.meld.29, 1998-99) angir som målsetting at vindkraft skal bidra med 3 TWh produksjon i Norge i år 2010. Dette medfører, når dagens kostnader og teknologi legges til grunn, at det årlig må installeres omkring 100 MW vindkraft i Norge, ti lsvarende investeringer på ca 800 millioner NOK/år. En vellykket utbygging krever samtidig utvikling av norsk industri og kompetanse. SEfAS, IFE og NTNU har derfor tatt initiativ til dannelsen av et norsk kompetansesenter for vindkraft med en FoU som det legges opp til i dette prosjektet. Prosjektet søkes organisert gjennom 5 faglige aktiviteter (delprosjekter) med en overordnet koordinering. Med utgangspunkt i de overordnede målsettinger som er beskrevet i denne søkanden, forutsettes det at hver aktivi tet definerer konkrete delmål i nært samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere fra industri og energiforsyning. Behovet for kompetanseutvikling og de mer langsiktige målsettingene i prosjektet ivaretas ved at det knyttes totalt 7 doktorgradsarbeider til p rosjektet. Totalt utgjør prosjektet således en miks av brukerstyrte aktiviteter med målsetting om innovasjon, og mer langsiktig kompetansebyggende aktiviteter i hovedsak knyttet til doktorgradsarbeidene. Prosjektet vil koordineres mot andre relevante vin dkraftaktiviteter, herunder internasjonalt arbeide i regi av IEA og IEC, samt pågående NFR prosjekt "Storskala integrasjon av vindkraft". Videre vil SEfAS' deltagelse i EU prosjektet "FirmWind" (2000-2002) inngå som del av prosjektet. SEfAS, IFE og NTNU har også tatt initiativ til etablering av en teststasjon for vindkraftverk på Valsneset i Bjugn Kommune. Denne vil være et viktig verktøy for utviklingen av norsk industri og kompetanse. Nærværende prosjekt kan gjennomføres uten at teststasjonen er reali sert; synergieffekt kan imidlertid oppnås hvis denne etableres innenfor prosjektperioden.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer