Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Mobilkommunikasjon - den mobile student.

Awarded: NOK 2.4 mill.

Miljøet i Grimstad består blant annet av Ericsson, Telenor FoU og HiA, som er partnere i Agder IKT-senter. Grimstadmiljøet er ett av de største FoU-miljøene innen mobilkommunikasjon i Norden. I dette prosjektet ønsker industripartene i Agder IKT-senter å bygge opp mer grunnleggende kompetanse i nært samarbeid med HiA. Prosjektet det her søkes midler til, inngår i et større program, se vedlegg 2. Innen det omsøkte prosjektet skal det etableres prototyper der kommunikasjonsplattform, sikkerhetssystemer og applikasjoner spiller sammen slik at undervisning og andre studietjenester kan tilbys elektronisk, uavhengig av lokasjon og tidspunkt. Med dette som basis skal det drives forskning p å utvalgte områder knyttet til sømløs mobilitet, sikkerhet og applikasj oner for den mobile student. Hovedaktivitetene vil være: Utprøve og sette i drift forskjellige og heterogene kommunikasjonsplattformer med hensyn på Quality of Service i utvalgte applikasjoner som for eksempel tale, video og tale og interaktivitet. Kartle gge egenskapene i radiokanalen for ulike teknologier som utgangspunkt for valg av kommunikasjonsprotokoller for ulike applikasjoner. Utprøve og videreutvikle sikkerhetsteknikker og protokoller for mobile informasjonstjenester/trådløse kommunikasjonssystem er og informasjonstjenester knyttet til applikasjoner som støtter mobilitet av studenter. Sentrale problemstillinger er kryptografiske protokoller, helhetlig arkitektur og sikkerhet knyttet til mobil IP ? Utvikle og teste applikasjoner og tjenester for "d en mobile student". Med mobile tjenester menes tjenester som tilbys med terminalmobilitet, tjenestemobilitet eller sesjonsmobilitet. Adaptiv prosesstøtte for problembasert læring vil stå sentralt

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project