Back to search

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Evaluering av fastlegereformen med utgangspunkt i SSBs Levekårsundersøkelser

Awarded: NOK 1.1 mill.

Et datasett er etablert av Statistisk sentralbyrå i januar 2000, som belyser tema som kontinuitet, pasienttilfredshet og bruk av kurative legetjenester. Dette datasettet vil bli supplert med enkelte nye tema i panelundersøkelsen i januar 2001. Begge datas ett vil stilles på nytt i januar 2003, halvannet år etter innføringen av reformen. Et sentralt spørsmål vil bestå i å avklare i hvilken grad reformen makter å påvirke kontinuiteten. En rekke av spørsmålene i det allerede etablerte panelet er rettet mot å belyse i hvilken grad en oppnår å knytte fastere bånd mellom befolkningen og allmennlegetjenesten. Hvordan reformen vil påvirke pasienttilfredsheten er også et sentralt siktemål for analysene. De etablerte førdata inneholder for første gang i SSBs utvalg sundersøkelser et forsøk på å gi et helhetlig bilde av kurative kontakter med alle typer leger, også privatpraktiserende spesialister og polikliniske kontakter. Prosjektet ønsker å spore endringer i bruken av både kurative og forebyggende tjenester. Andre deler av datagrunnlaget vil belyse eventuelle endringer når det gjelder bruken av spesialisttjenestene. - Vil legene henvise flere til spesialist? - Vil flere gå direkte til privatpraktiserende spesialister uten henvisning? - Går utviklingen i retning av at flere knytter en fast relasjon til en spesialist, eventuelt bruker en spesialist i kombinasjon med allmennlege?

Funding scheme:

FASTLEGE-Evaluering - fastlegereformen

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project