Back to search

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Miljøvennlig utnyttelse av naturgass i gassturbin

Awarded: NOK 2.4 mill.

Rolls Royce Ulstein Turbine utvikler i samarbeid med Turbomeca SA og Volvo Aero Turbine i Sverige en ny gassturbin, Eurodyn. Prosjektet ble initiert som et Eureka-prosjekt, og er et vellykket eksempel på Eureka satsingen. Gassturbinen er i størrelsesområd et 2500-3000kW, og er bygget for anvendelse i marin propulsjon, togdrift og kraftgenerering. Motoren utmerker seg med høy virkningsgrad (33-34 %) og kompakt byggemåte og er bygget på et norsk patent fra tidl. Kongsberg våpenfabrikk sin gassturbindivisjon. Ulsteins andel i prosjektet (31,5 %) omfatter brennkammer, høytrykksturbin og episyklisk gir. Fra februar til september 1999 har Eurodyn vært benyttet i hurtigbåtdrift mellom Haugesund og Stavanger (2 motorer) med suksess. Salg av motoren for spesielle m arkeder er startet opp i 1999, og det leveres maskiner i år 2000. Pr idag benyttes såkalt kon vensjonelle brennkammer dvs. uten spesielle tiltak for å redusere NOx-utslippene. Ulstein Turbine har arbeidet med konseptstudier. Prosjektet vil innbefatte FoU på en basisbrenner basert på virvelstrømming med to fysiske varianter. Brennere vil bli testet ut ved forsøk for spesielt å se på mixing, stabilitet og forbrenningsegenskaper ved atmosfæriske forhold m/oppvarming. Testene vil bli utført med deler som sen ere kan benyttes i motoren og til testing ved høyere trykk. CDF-modellering vil bli benyttet for å optimalisere strømningsforholdene generelt og spesielt se på blandingsforholdene og turbulens. Kjemisk kinetikk vil gi størrelsesordensestimater på forvente de utslipp som må verifiseres i forsøk. Sammenligninger mellom beregninger og målinger vil bli gjort. En prototyp vil så bli testet i en høytrykksrigg, hvorpå konseptet vil bli testet i motortest i Bordes (Frankrike) eller Bergen og en kvalifiseringstest (1000 timer) ved en av de nevnte stedene.

Funding scheme:

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer