Back to search

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Utvikling av interaktiv kjøre- og trafikksimulator

Awarded: NOK 5.4 mill.

Målet med prosjektet er en bred kompetanseoppbygging knyttet til utviklingen av et mest mulig realistisk virtuelt veg og trafikkmiljø i NTNU/SINTEF's kjøresimulator. Dette søkes oppnådd gjennom utvikling av algoritmer for dataflyt mellom DAK-verktøy for v egprosjektering til simulatorens grafiske system. I tillegg vil det også i prosjektet bli utviklet en kobling mellom en trafikksimuleringsmodell og kjøresimulatoren. Dette vil lage et Virtual-Reality-miljø hvor kjøresimulatoren opererer interaktivt med kj øretøyene i simuleringmodellen. En viktig del av prosjektet er koblingen til dr.grads-arbeid. Dette vil skje gjennom delt finansiering mellom et prosjektstipend og andre etablerte stipendordninger. Prosjektet må også ses i sammenheng med at NTNU vil søke om at simulatormiljøet ved NTNU/SINTEF ("Norwegian Centre for Studies of Driver Behaviour") blir etablert som et "Marie Curie Training Site". I prosjektet inngår også en grundig validering av kjøreopplevelsen i simulatoren sammenlignet virkeligheten. P rosjektet avsluttes med en demonstrator hvor kjøresimulatoren utnyttes til kvalitetssikring av et planlagt vegprosjekt. Nasjonal og internasjonal nettverksbygging er viktige deler av prosjektet. NTNU/SINTEF har samtaler med utenlandske simulatormiljøer o m prosjektsamarbeid. I tillegg vil simulatoren være en møteplass hvor næringslivet kan teste ut utstyr og tjenester. Denne nettverksbyggingen anses som viktig for å få til et kreativt og interessant fagmiljø rundt kjøresimulatoren.

Funding scheme:

PULS-Tjenesteyting, handel og logistikk

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project