Back to search

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Glucosign, osmotisk glukosesensor

Awarded: NOK 5.6 mill.

Utvikling av en osmotisk glucosesensor frem til x antall ferdige prototyper som kan testes medisinsk på høytstående dyr og mennesker. Produktet henvender seg først og fremst til diabetikere med behov for å kontrollere sitt blodsukker. Norge har alene ca. 20.000 personer med type 1 diabetes, og 80.000 personer med type 2 diabetes. I hele verden er det ca. 130 millioner diabetikere. Antallet forventes å bli fordoblet i løpet av 15 år. Utviklingsarbeidet er fastlagt i samarbeid med SINTEF. Sammen med samarbeidende selskape r, SINTEF og universiteter, har Lifecare AS faglig kompetanse og tekniske ressurser for gjennomføring av prosjektet. Det finnes i dag en rekke forskjellige typer måleinstrumenter som krever at en blodprøve legges på et målestrips, og hvor glucoseverdien a vleses på et måleinstrument. Kostnadene med målestripsene dekkes av det offentlige og utgjør i størrelsesorden NOK 100 mill. per år i Norge alene. Disse apparatene er ofte ikke gode nok. Glukoseverdiene varierer med hensyn til fysisk og psykisk aktivitet. Dette gjør regelmessige glukosemålinger helt nødvendige. Men uten et måleapparat som kontinuerlig måler glukoseverdiene, kan ikke dette oppnås. Mange diabetikere sliter med senkomplikasjoner. Disse er ofte svært alvorlige problemer som kan omfatte lever, nyre, hjerte og blodkar og nerveslitasje

Funding scheme:

IKTIP-Innovasjonsprogrammet IKT

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project