Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Ung i Norge 2002

Awarded: NOK 4.4 mill.

Prosjektet tar sikte på å gi et bredt sammensatt bilde av ungdomsbefolkningen ved inngangen til et nytt årtusen. Studien legges opp etter modell av Ungforsks storsatsing "Ung i Norge" fra 1992. I perioden fra 1992 til 2000 har det skjedd markerte endring er i barn og unges oppvekstvilkår. Perioden har vært kjennetegnet av omfattende skolereformer, utvikling av nye medier, internasjonalisering og raske teknologiske endringer. Ungdomskullenes størrelse er redusert. Samtidig har utdanningskapasiteten økt og arbeidsmarkedet er blitt strammere. Selv om ytre rammer for sosialisering og oppvekst er endret vet en ikke i hvilken grad, og på hvilke måter dette slår inn og påvirker ungdommens atferds- og samværsformer, deres verdier og framtidsorientering. De nye d ataene skal brukes til å studere endringer i forhold til 1992 på en del sentrale områder som utdanningsplaner, marginalisering, problematferd, ungdomskulturer , forbruk og så videre. Til tross for at begreper som "individualisering" og "refleksivitet" oft e proklameres som sentrale for å forstå moderne ungdom, er det stor mangel på empiri på feltet. En vet langt fra nok om forholdet mellom slike utviklingstrekk og bakgrunnsfaktorer som kjønn, bosted, etnisitet og sosial klasse.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project