Back to search

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Brukertjenesten på FD-trygd (Forløpsdatabasen - Trygd)

Awarded: NOK 1.5 mill.

Formålet med prosjektet er å tilrettelegge og utlevere data til forskningsformål fra forløpsdatabasen FD-Trygd. FD-Trygd dekker hele befolkningen og inneholder opplysninger fra forskjellige statistikkområder som trygd, demografi, økonomisk sosialhjelp, s ysselsetting, inntekt og formue etc. I FD-Trygd er person statistisk enhet og basen inneholder opplysninger fra og med 1992. Forløpsbasen er organisert slik at det er mulig å ekstrahere og sammenstille data til bruk i forløpsstudier, f.eks. til å belyse t ilgangen til, avgangen fra og overgangen mellom ulike trygdeordninger, eller mellom status som yrkesaktiv og yrkespassiv. Brukertjenestens arbeid består i å gjennomføre alle datauttakene, eventuelle koblinger med andre kilder eller omorganisere datamateri alet for brukerne. Til brukertjenestens ansvarsområde hører anonymisering av data, datadokumentasjon, ivaretagelse av personvernspørsmål ved datautleveringen. I denne forbindelse samarbeider prosjektet med Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste. NSD vil også informere om dette datatilbudet overfor forskere. Utover ordinær dataleveranser tilbyr også brukertjenesten forskere og utredere å produsere ferdigstilte tabeller eller aggregerte tallmengder og i noen tilfeller utfyllende utredninger.

Funding scheme:

VEFO-Velferd, familie og oppvekst

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project