Back to search

BYUTV-Byutvikling

Ulikhet, sosial differensiering og mobilitet i Osloregionen

Awarded: NOK 0.49 mill.

Prosjektet er en videreføring av pågående forskning om fordelingsmønstre i Oslo. Prosjektet tar sikte på å utvide denne forskningen til å gjelde hele regionen, og å vise hvordan endringene relaterer seg til veksten i henholdsvis produsentervice og konsume ntservice. Videre vil prosjektet analysere karrieremønstre,flytting, arbeidsreiser, økonomiske tilpasninger i husholdningene og holdninger/normforankring blant arbeidstakere innenfor lavbetalt konsumentservice i samme region. Analysene på aggregert nivå vil skje i form av sammenligninger med hele landet og, i enkelte tilfeller, med Oslo kommune. Prosjektet inspireres av tre teoretiske perspektiver - ett som vektlegger polarisering gjennom fordeling av kjøpekraft ("polariseringstesen"), et annet som vekt legger manglende tilpasning mellom arbeidstakernes kvalifikasjoner og arbeidsgivernes kvalifikasjonskrav ("skills mismatch"-tesen, eventuelt mellom arbeidstakere med visse kvalifikasjoner bosatt på bestemte steder og lokaliseringen av aktuelle arbeidsplas ser for de samme personene ("spatial mismatch"-tesen), og til slutt et perspektiv som vektlegger myndighetenes modifiserende rolle i spenningsfeltet mellom økonomiske, teknologiske og sosiale prosesser ("velferdsstatsperspektivet").

Funding scheme:

BYUTV-Byutvikling

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project