Back to search

SIP-Strategiske instituttprogram

Transport og næringsøkonomisk utvikling, videreføring 2004/2005.

Awarded: NOK 2.8 mill.

Formål: Målet med prosjektet er å frambringe ny forskningsbasert kunnskap om konsekvenser av offentlig virkemiddelbruk innen transport på næringsøkonomisk aktivitet og utvikling. Delmål: 1. Bidra til forståelse av hvordan offentlige tr ansporttiltak virker lokalt, regionalt og nasjonalt. 2. Frambringe empirisk basert kunnskap om konsekvenser av og økonomisk utbytte av infrastrukturinvesteringer innen transport. 3. Bidra til videreutvikling av analyseverktøyet for vurdering av of fentlige transporttiltak. 4. Langsiktig kompetanseoppbygging. Metoder: 1. Teoristudier. 2. Analyse av produktfunksjoner der infrastrukturkapitalen inngår. 3. Metastudier av før- og etteranalyser av infrastrukturprosjekter. 4. U tvikling og anvendelse av generelle likevektsmodeller på eksperimentelt nivå og i tilknytning til REGO og transportmodeller.

Funding scheme:

SIP-Strategiske instituttprogram

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project