Back to search

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

SMARTLOG- Kompetanseprosjekt for Smart Logistikk for dynamiske verdikjeder

Awarded: NOK 18.5 mill.

Den sentrale underliggende antagelse i vår forskning er at norske bedrifters fremtidige konkurranseevne er kritiske avhengig av at de klarer å definere sin rolle innenfor et nettverk, slik at de kan benytte seg av dynamiske verdikjeder for å opprettholdeo g øke sin konkurranseevne og evne til å bidra til verdiskapende prosesser i samfunnet. Ut fra denne antagelsen har man identifisert fire tverrfaglige forskningsområder, hvor beslutningsstøtte og koordinering er viktige elementer i de tverrfaglige forskn i ngstemaene. Disse er: ? Strategisk posisjonering, roller og incentiver ingstemaene. Disse er: ? Utvikling og design av dynamiske verdikjeder ingstemaene. Disse er: ? Utvikling og design av dynamiske distribusjonssystemer ingstemaene. Disse er: ? Koordinering og styring ingstemaene. Disse er: En forutsetning for nyskapning og innovativ forskning er å holde seg oppdatert og kontinuerlig orientert om forskningsfronten, både nasjonalt og internasjonalt, dette gjøres gjennom a ktivitetene"state of the art" & "Global Watch". For å utvikle anvendelig kompetanse innen logistikkfaget, skal prosjektet skje i et samspill med bedrifter og et internasjonalt forskningsmiljø. På denne måten kan teorienes relevans diskuteres og testes ut i praksis, samtidig som internasjonal trender påvirker arbeidet. Vi kommer til å bruke case-studier som suppleres med bruk av breddestudier (spørreskjema, bransjeanalyser). Vi søker å etablere flere case hvor bedrifter deltar fordi de opplever sin situas jon som relevant i forhold til ett eller flere av forskningsprosjektene. Et viktig element i forskningen er utvikling av kunnskap, dette prosjektet skal være en arena for ko mpetanseutvikling i bedriften, verdikjeden og forsknings- og utdanningsmiljøet.

Funding scheme:

MAROFF-Maritim virksomhet og offshore operasjoner

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project