Back to search

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Risikostyring for planlegging av brønnoperasjoner - utvikling av modeller og beslutningskriterier

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

145579

Application Type:

Project Period:

2001 - 2005

Location:

En hovedutfordring i prosjektet er videre- og nyutvikling av årsaks- og konsekvensmodeller for uønskede hendelser i konstrukjson samt drift og vedlikehold av brønner. Årsaksmodellene beskriver betingelsene for at hendelser inntreffer basert på fysikk og o perasjonslogikk. Sannsynligheten for hendelsene beregnes fra beskrivelser av usikkerhet knyttet til årsaksfaktorene. Modellene må være detaljerte nok til å kunne skille mellom alternative løsninger og dessuten fremheve kritiske risikofaktorer for et gitt system. Viktige uønskede hendelser er: Brønnspark, tapt sirkulasjon, brønnkollaps, stuck pipe, uheldig plassering av brønnbanen, generelle operasjonsstans og midlertidige produksjonsstands. For å fange opp betydningen av uønskede hendelser er det også behov for k onsekvensmodeller. Disse beskriver hvordan hendelsene gjennom forsinkelser, skader på tekniske fasiliteter eller reservoar kan påvirke kontantstrømmene i prosjektet. Prosjektets resultater vil bidra til at kritiske faktorer for økonomisk risiko i brønnprosjekter blir tydeliggjort i en planleggingsfase og vil dermed bedre grunnlaget for valg av konsepter og identifisering av forbedrende tiltak. Systematikken i metodene vil videre styrke kommunikasjon og samarbeid mellom de involverte tekniske didiplinene samt mellom ingeniører og økonomer i beslutningsprosessene.

Funding scheme:

BP-FAG-Naturvitensk,berg og petroleum

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project