Back to search

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Selvantenning som brannårsak ved lagring av høy og halm.

Awarded: NOK 1.4 mill.

Project Manager:

Project Number:

145764

Project Period:

2001 - 2005

Funding received from:

Location:

Branner i driftsbygninger i landbruket har store økonomiske og driftsmessige konsekvenser og medfører ofte store dyretragedier. Mange av brannene har ukjent årsak og det er mistanke om at en del av dem skyldes selvantennelse i lagret høy og fòr. Selvoppva rming i vått plantemateriale, som tidvis leder til spontan selvantennelse, er ikke uvanlig. Plantenes egen respirasjon kan føre til en oppvarming opp til om lag 40C, dersom fuktigheten er høy nok. Videre oppvarming til om lag 70-78 C forårsaket av mikroor ganismer er også en godt kjent prosess, blant annet fra kompostering. Ved høyere temperatur overtar eksoterme kjemiske oksidasjoner, selv om dette ikke nødvendigvis fører til selvantenning. Prosjektet ønsker å finne test system for å studere hvilke beting elser og mekanismer som skjer fra 70-78 C og oppover til selvantennelse. Målet i prosjektet er å få resultater som fører fram til informasjon og veiledning om hvilke tiltak som må til for å hindre selvantennelse i fôr og eksplosjonsartede branner i framtiden. Kunnskapen i dette prosjektet er viktig informasjon til landbrukets brannvernåret i 2002.

Funding scheme:

JORDBRUK-Jord, planter og husdyr

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project