Back to search

SFF-Sentre for fremragende forskn

Aquaculture Protein Centre, APC/Senter for proteinforskning i akvakultur

Awarded: NOK 100.0 mill.

Forskningen ved Senter for proteinforskning i akvakultur (APC) har som siktemål å utvide ressursgrunnlaget for fôrproduksjon og dermed bidra til videre utvikling av akvakultur som næring i Norge og internasjonalt. Dette gjøres ved økt kunnskap og forbedri ng av eksisterende og nye proteinkilder fra planter, mikroorganismer, landdyr og marine organismer. Proteinkildene undersøkes for næringsverdi, innhold av antinæringsstoffer, og effekter på fiskens fysiologi og motstandskraft mot sykdom. Kunnskap om behov for næringsstoffer er også grunnleggende for effektiv utnyttelse av fôret, og er et hovedområde for forskningen i APC. Utvikling av prosesser for å eliminere eller redusere antinæringsstoffer i råvarer fra planter har høy prioritet i APC. Bakterielt pro tein produsert fra naturgass (BioProtein®) har potensial som en stor ressurs og for utvikling av høyverdige produkter, og er derfor en av de nye proteinkildene som prioriteres. Krill fra Sørishavet har nylig blitt tilgjengelig som råvare i fiskefôr, og AP C arbeider med å utvikle det nødvendige kunnskapsgrunnlag for bærekraftig bruk av denne ressursen. Bedre forståelse av samspillet mellom nye fôrvarer, og effekter på fordøyelse og omsetning av næringsstoffer, beskyttelse mot infeksjon og motstandskraft m ot sykdom, er nødvendig for sikker bruk av nye råvarer i fôret. Forskningen ved APC bidrar til helhetlig forståelse av fordøyelse, transport og utnyttelse av næringsstoffer, samt virkning på immunmekanismer. Smitteforsøk vil gi ytterligere kunnskap om sam menhengen mellom fôrsammensetning og motstandskraft mot sykdom. Formulering av ernæringsmessig balanserte fôr forutsetter korrekt uttrykte behovstall fra representative forsøk. En viktig forbedring vil bli å videreutvikle og ta i bruk en alternativ meto de for fastsettelse av behov for aminosyrer, kalt "Behovsfastsettelse basert på fôropptak" (Requirement by Ration Level, RRL). I motsetning til tradisjonell fastsettelse av behov basert på doserespons, gir ikke RRL tall for minimumsbehov for den enkelte a minosyre. RRL tar hensyn til alle de essensielle aminosyrene i samme forsøk og identifiserer behovene for vedlikehold og vekst. Denne informasjonen vil øke forståelsen av aminosyremetabolismen hos fisk, og dermed legge til rette for mer effektiv bruk av p roteinressursene og en etisk produksjon.

Funding scheme:

SFF-Sentre for fremragende forskn