Back to search

SFF-Sentre for fremragende forskn

Center for the Study of Civil War, CSCW/Senter for borgerkrigsstudier

Awarded: NOK 90.0 mill.

Borgerkrig er den vanligste formen for krig. Borgerkriger fører til enorme lidelser, både for ofre og flyktninger, og har i tillegg store samfunnsmessige skadevirkninger, både økonomisk og miljømessig. Borgerkrig forekommer oftest i fattige land og bidrr til ytterligere å svekke deres utviklingsmuligheter. Likevel forskes det mindre på borgerkrig enn på krig mellom stater. CSCW søker å flytte forsknings interessen over mot borgerkrig. CSCW forsker på fenomenet borgerkrig ved disaggregering I mindre enhet er både langs en tids- og romakse. Så vel økonomiske, demografiske, geografiske, sosiologiske, politiske og historiske faktaorer tas i betraktning. Temaer som vil bli særlig prioritert i den andre femårsperioden, er religion, migrasjon og flyktninger, ove rgangsjus, intervensjoner og menneskelig sikkerhet, særlig for kvinner og barn. Senterets forskning vil fortsatt være organisert i tematiske arbeidsgrupper, og i tillegg gjennom flere tverrgående aktiviteter. Fra 2008 har vi følgende arbeidsgrupper og le dere: - Transnasjonale og internasjonale aspekter ved borgerkrig - Kristian Berg Harpviken - Mikrogrunnlaget for borgerkrig - Jon Elster - Miljøfaktorer i borgerkrig - Nils Petter Gleditsch' - Menneskerettigheter, styresett og konflikt - Sabine Carey - K onflikt og økonomiske resultater - Karl Ove Moene - Verdier og vold - Ola Listhaug - Institusjonell endringsdynamikk og konflikt - Håvard Hegre - Sivil fred - Kaare Strøm De tverrgående aktivitetene omfatter dataprosjekter som er relevante for alle arbei dsgruppene. De omfatter dessuten enkelte store prosjekter og nettverk, så som prosjektene rundt senterets to Yngre fremragende forskere (YFF) og prosjekter finansiert av EUs 6. og 7. rammeprogram samt av European Science Foundation.

Funding scheme:

SFF-Sentre for fremragende forskn