Back to search

VS2010-Verdiskapning 2010

Et variert næringsliv og et utviklende arbeidsliv - samarbeid om verdiskaping i Midt-Norge - VS2010 i Midt-Norge

Awarded: NOK 12.4 mill.

VS2010 i Midt-Norge består av et nettverk eller partnerskap av aktører fra bedrifter, partene, tiltaksapparat og FoU med SINTEF Teknologiledelse, Ny praksis i sentrum. FoU-miljøets bidrag innenfor rammen av dette partnerskapet er knyttet til to hoved-akti viteter: Partnerskapsbygging og innovasjon og utvikling i bedrifter. Vi er opptatt av den individuelle arbeidstakers posisjon og muligheter, bedriftenes utviklingsferdigheter så vel som det å skape regionale partnerskap for å sikre et variert næringsliv o g utviklende arbeidsliv. Vårt bidrag er basert på den kunnskap og legitimitet vi har i kraft av å være et forskningsmiljø med solid innsikt i det som skjer i ulike deler av arbeids- og næringslivet. Vi bærer med oss en lang arbeidsforskningstradisjon, basert på et tett samarbeid med partene i arbeidslivet, trening i å bevege oss mellom problemstillinger, ståsteder og nivåer for å forstå et nærings- og arbeidsliv som blir stadig mer sammensatt. I møtet med både det såkalte "nye" og det "gamle/tradisjonelle" arbeids- og næringsliv et argumenterer vi for viktigheten av å sikre dialogen mellom ledelse og ansatte.

Funding scheme:

VS2010-Verdiskapning 2010

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project